+
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

HAYPEKS İNŞAAT TURİZM YATIRIMLARI VE TİC. A.Ş. (MERYAN OTEL) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 
HAYPEKS İNŞAAT TURİZM YATIRIMLARI VE TİC. A.Ş. (MERYAN OTEL) Turizm ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri ve akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 
Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil çeşitli durumlarda toplanabilir:

A. Otel aktiviteleri:

• Oda rezervasyonu

• Otele giriş ve ödeme

• Bir konaklama sırasında otel barında veya restoranında yeme/içme

• İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar.

KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

B. Pazarlama programlarına veya etkinliklerine katılım:

• Sadakat programlarına kaydolma

• Müşteri anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi)

• Online oyunlar veya yarışmalar

• E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.

C. Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:

• Tur operatörleri, seyahat acenteleri, GDS rezervasyon sistemleri ve diğerleri

D. İnternet aktiviteleri:

• Meryan Otel web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)

• Online formlar (online rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Meryan Otel sayfaları, Facebook oturum açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri).

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi
Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kvkk@meryan.com adresine bildirebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi 
İşbu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138'e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler 
Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KVKK 11 nci Maddede Sayılan Diğer Haklar 
Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; 
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) İşlenmişse bilgi talep etme, 
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 
f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kvkk@meryan.com adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece kvkk@meryan.com e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

HAYPEKS İNŞAAT TURİZM YATIRIMLARI VE TİC. A.Ş. (MERYAN OTEL)
kvkk@meryan.com